Polityka prywatności

I. DANE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych jest
ReNEW_Studio Krajewska i Czapla Sp. J.
ul. Litewska 4A/4, 35-302 Rzeszów
NIP: 8133730173
REGON: : 36574620208000

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzane przez administratora dane zostały pozyskane w celu udzielania świadczeń
zdrowotnych, realizacji praw pacjenta (archiwizacja, prawo do informacji, udostępnianie
dokumentacji medycznej), statystycznych, kontakt telefoniczny w celu realizacji wizyty
(przypomnienie, odwołanie, przesunięcie), kontakt sms-owy w celu realizacji wizyty
(przypomnienie, odwołanie, przesunięcie).

III. PRAWNE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ
AMINISTRATORA LUB STRONĘ TRZECIĄ

Nie dotyczy.

IV. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O
KATEGORIACH ODNIORCÓW, JEŻELI ISTNIEJĄ
Personel, osoba upoważniona, Minister Zdrowia, Urząd Wojewódzki, Rzecznik Praw
Pacjenta, Sądy, Prokuratura, Policja, Konsultant Wojewódzki, Konsultant Krajowy, inna
placówka medyczna, Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, informatyk, dostawca
oprogramowania, inspektor ochrony radiologicznej, biuro rachunkowe.

V. INFORMACJE O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Nie dotyczy.

VI. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE,
A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE, KRYTERIA USTALANIA TEGO
OKRESU

Zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający
świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; w przypadku zgonu
pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; dokumentacji medycznej
dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

VII. INFORMACJE O PRAWIE DO ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA
DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH OSOBY,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB
OGRANICZENIA PRZETWARZANIA LUB O PRAWIE DO WNIESIENIA
SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA, A TAKŻE O PRAWIE DO
PRZENOSZENIA DANYCH
W związku z przetwarzaniem Państwa danych ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wniesieniem sprzeciwu, przenoszeniem danych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. JEŻELI PRZETWARZANIE ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART.
6 UST. 1 LIT. A) LUB ART. 9 UST. 2 LIT. A) – INFORMACJE O PRAWIE
DO COFNIĘCIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ WPŁYWU
NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO
DOKONANO NA PODSTAWIE ZGODY PRZED JEJ COFNIĘCIEM
W dowolnym momencie możecie Państwo cofnąć swoją, uprzednio wyrażoną zgodę.

IX. INFORMACJE, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST
WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM
ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ,
JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE
KONSEKWENCJE NIEPOSIADANIA DANYCH
Obowiązkowe: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, datę urodzenia, imię i
nazwisko przedstawiciela ustawowego, adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego
(§10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w związku z art. 25 ustawy o prawach pacjenta
i rzeczniku praw pacjenta).
Nadzwyczajne: numer dokumentu osobistego, NIP (ustawa o podatku od towarów i usług).
Dobrowolne: numer telefonu kontaktowego, adres poczty e-mail.

W przypadku nie podania danych dobrowolnych nie będziemy w stanie poinformować
Państwa o zmianie godziny wizyty lub o jej odwołaniu.

X. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU
DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU, O KTÓRYM MOWA W
ART. 22 UST. 1 I 4, ORAZ – PRZYNAJMNIEJ W TYCH PRZYPADKACH –
ISTOTNE INFORMACJE O ZASADACH ICH PODEJMOWANIA, A
TAKŻE O ZNACZENIU I PRZEWIDYWANYCH KONSEKWENCJACH
TAKIEGO PRZETWARZANIA DLA OSOBY, KTÓREJ DANE
DOTYCZĄ.
Nie dotyczy.